Tietosuoja ja rekisteriseloste


Terveydenhuollon ammattihenkilönä koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja koulutetun hierojan asiakkaan potilastiedot ovat salassa pidettäviä.

Henkilötietojen käsittelyssä Hartiarengas on eriyttänyt potilas- ja asiakastiedot. Potilastiedot ovat asiakkaan hoitoa koskevia tietoja. Asiakastiedot liittyvät hoitojen ajanvaraukseen ja maksamiseen.

Potilasrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Rekisteristä vastaava henkilö
 3. Rekisterin nimi
 4. Potilasrekisterin käyttötarkoitus
 5. Potilasrekisterin tietosisältö
 6. Tietolähteet
 7. Tietojen luovuttaminen
 8. Tietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle
 9. Tietojen suojaus
 10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
 11. Tiedon korjaaminen

1. Rekisterinpitäjä

Hartiarengas (myöhemmin tässä selosteessa Yritys)
Y-tunnus 2084716-1

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Koulutettu hieroja Sari Pouhakka
sari@hartiarengas.fi
+358 40 063 9545

3. Rekisterin nimi

Potilasrekisteri

4. Potilasrekisterin käyttötarkoitus

Potilaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi sekä toiminnan tilastointi Aluehallintovirastolle toimitettavaa toimintakertomusta varten. Yritys ei luovuta potilaasta tekemiään hoitosuunnitelmamerkintöjä ilman potilaan kirjallista lupaa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on lakisääteinen velvollisuus kirjata jokaisen asiakkaan tiedot sekä hoitotiedot käyntikohtaisesti. Hoitoon tulemisen ehtona on suostuminen tietojen kirjaamiseen.

5. Potilasrekisterin tietosisältö

– Potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot.
– Alaikäisen potilaan huoltaja ja yhteystiedot.
– Hoidon kannalta välttämättömät esitiedot, terveystiedot ja hoitotiedot
– Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ravitsemusterapeutin, fysioterapeutin ym. työtehtävissä laatimat tiedot.

6. Tietolähteet

Tiedot kerätään vastaanotolla asiakkaan täyttämästä paperisesta esitietolomakkeesta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman potilaan, potilaan huoltajan tai edunvalvojan kirjallista lupaa. Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan. Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

8. Tietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus

Potilastiedot kerätään ja kirjataan paperiseen esitietolomakkeeseen ja säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain Koulutettu hieroja Sari Pouhakalla. Tietoja käytetään ainoastaan potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin (laki potilaan asemasta ja oikeuksista(785/992)13 §).

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Potilaalla, potilaan huoltajalla tai edunvalvojalla on oikeus tarkastaa tiedot, jotka potilaasta on kirjattu rekisteriin ja halutessaan saada ne kirjallisena. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeuden toteuttamisesta. Tarkastusoikeutta pyytävän henkilöllisyys varmennetaan ja kun rekisterinpitäjä on varmistunut tarkastusoikeudesta, toteutetaan se viivytyksettä.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai potilaan pyynnöstä korjata tai täydentää potilasrekisterissä olevaa virheellistä tai puutteellista tietoa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisteristä vastaava henkilö.

Asiakasrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Rekisteristä vastaava henkilö
 3. Rekisterin nimi
 4. Rekisterin tarkoitus
 5. Rekisterin tietosisältö
 6. Tietolähteet
 7. Tietojen luovutus
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 9. Tietojen suojaus
 10. Rekisteröidyn kielto-oikeus
 11. Tarkastusoikeus
 12. Tiedon korjaaminen

1. Rekisterinpitäjä

Hartiarengas (myöhemmin tässä selosteessa Yritys)
Y-tunnus 2084716-1

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Koulutettu hieroja Sari Pouhakka
sari@hartiarengas.fi
+358 40 063 9545

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Yrityksen käytössä on Hoitola Aurassa käytössä oleva Tehden Oy:n ylläpitämä ajanvaraus- ja kassajärjestelmä.

Henkilötietoja kerätään palveluiden tuottamiseksi asiakkaalle sekä asiakassuhteen ylläpitämistä ja kehittämistä varten. Tietoja käytetään Yrityksen ja asiakkaan väliseen viestintään ajanvaraukseen liittyvien asioiden hoidossa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

-asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollinen suostumus Hoitola Auran suoramarkkinointiin ja mainontaan, varaushistoria, ostohistoria.

6. Tietolähteet

Ajanvarauksen yhteydessä asiakas syöttää itse omat henkilötietonsa (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) Tehden Oy:n ylläpitämään Hoitola Auran ajanvaraus- ja kassajärjestelmään tai Hoitola Auran henkilökuntaan kuuluva henkilö syöttää tiedot järjestelmään asiakkaan pyynnöstä. Tietoja päivitetään hoitolassa käynnin yhteydessä, asiakkaan niin pyytäessä tai Yrityksen toiminnan muutoksista johtuvista syistä.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä Yrityksen www-sivulla (hartiarengas.fi) olevan yhteydenottolomakkeen kautta viesti ohjautuu webmail-pohjaiseen sähköpostiosoitteeseen sari@hartiarengas.fi. Näistä yhteydenotoista ei synny henkilörekisteriä.

7. Tietojen luovutus

Yritys ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Tiedot ovat Hoitola Auran henkilökunnan nähtävissä. Teknisen toteutuksen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus

Aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Tietojärjestelmä on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, tietojen käyttötarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Koulutettujen hierojien liitto PhysioTools ePassi

Tietosuoja ja yksityisyys

Kotisivut yritykselle: Sivututka